Mapovanie

Prekladač

Základy teórie chýb

Teória chýb sa zaoberá vlastnosťami chýb a ich vplyvom na výsledky merania.
Výsledok merania nie je skutočná hodnota ale len tzv. najpravdepodobnejšia hodnota merania.

Vyrovnávací počet je matematické spracovanie výsledkov meraní s uvážením týchto chýb

Úlohy vyrovnávacieho počtu
- určiť kritériá na vylúčenie nespoľahlivých meraní
- určiť najlepší odhad skutočnej hodnoty meranej veličiny
- posúdiť presnosť merania a spoľahlivosť výsledkov merania

Čím viac krát sa meranie opakuje tým viac zabránime vzniku omylov a hrubých chýb.

Chyby sa delia:
Podľa príčiny- PPP (prístroj, prostredie, pozorovateľ)
Podľa účinku- hrubé, systematické, náhodné

Hrubé chyby omyly:
- vznikajú najmä nepozornosťou merača
Napríklad:
- chyba v čítaní na prístroji
- neurovnanie nivelačnej libely pred čítaním na late
- zle odčítanie dĺžky na pásme

Výskyt hrubej chyby overíme opakovaným meraním.


Systematické chyby:
- jednostranne znehodnocujú merania napr.: kolimačná chyba, indexová chyba, nezvislé postavenie  laty
- za rovnakých podmienok majú rovnakú veľkosť
- pred spracovaním treba tieto chyby vylúčiť alebo eliminovať na maximálne najnižšiu mieru

Tieto chyby sa odstraňujú kalibráciou pomôcok a prístrojov, voľbou vhodnej technológie merania atď.

Náhodné chyby:
- vznikajú v dôsledku nedokonalosti ľudských zmyslov, nedokonalosti prístrojov a pomôcok, chyba preváženia olovnice ako aj zmien tlaku, teploty, osvetlenia, vlhkosti
- ich veľkosť je čisto náhodná, nedajú sa eliminovať
- sú nevyhnutné a účinkujú náhodne s kladným alebo záporným znamienkom ktoré majú rovnakú početnosť
- čím je chyba menšia tým je početnejšia (najväčšiu početnosť má nulovú chybu)

 
OBSAH CELEJ WEBSTRÁNKY JE CHRÁNENÝ AUTORSKÝM ZÁKONOM