Mapovanie

Prekladač

Plán

Plán - menšia časť územia vo veľkej mierke, nemusí spĺňať náležitosti mapy, nemusí mať rám mapového listu. Môže byť vyhotovený v miestnom alebo lokálnom súradnicovom systéme.

Geometrický plán je technickým podkladom na právne úkony, ktorý je vyhotovený na základe geodetických prác. Obsahuje grafické zobrazenie nehnuteľnosti pred zmenou a po jej vykonaní. Uvedené sú doterajšie a nové parcelné čísla, druhy pozemkov a ich výmera.

Geometrický plán môže vyhotoviť iba fyzická alebo právnická osoba, ktorá má na to spôsobilosť a oprávnenie podľa zákona č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii. Táto osoba je  geodet, ktorá autorizačne overuje súlad vyhotovenia s právnymi predpismi. Autorizačné overenie sa vyznačí na geometrickom pláne pečiatkou a podpisom geodeta, ktorý geometrický plán overil.

 
OBSAH CELEJ WEBSTRÁNKY JE CHRÁNENÝ AUTORSKÝM ZÁKONOM