Mapovanie

Prekladač

Základné pojmy

Mapa - zmenšený generalizovaný obraz zemského povrchu a jeho častí ktorý je pomocou matematických a kartografických vzťahov premietnutý do roviny v určitej mierke.

Plán - menšia časť územia vo veľkej mierke, nemusí spĺňať náležitosti mapy, nemusí mať rám mapového listu. Môže byť vyhotovený v miestnom alebo lokálnom súradnicovom systéme.

Meračský náčrt je grafické vyjadrenie výsledkov z merania ktoré je podkladom na zobrazenie obsahu mapy. Vyhotovuje sa priamo v teréne pri meraní v približnej mierke.

Mierka - Mierkové číslo dáva pomer zmenšenia dĺžky v mape ku dĺžke v skutočnosti.

Kataster:
- súpis nehnuteľností, zákres v mapách a zápis v katastrálnom operáte
- aká nehnuteľnosť, výmera, vlastník, vlastnícky podiel, ťarchy (pôžička, studňa)

 
OBSAH CELEJ WEBSTRÁNKY JE CHRÁNENÝ AUTORSKÝM ZÁKONOM