Mapovanie

Prekladač

Štátne siete

Úvod
Geodetické zameranie bodu sa vykonáva so zameraním v špecializovaných geodetických sieťach pri ktorých sa musia dodržať stanovené geodetické zásady. Výsledkom spracovania sú súradnice bodu, nadmorská výška a tiažové zrýchlenie bodu s charakteristikami presnosti v určených národných záväzných geodetických systémov.


Štátna nivelačná sieť (ŠNS)
- budovala sa v rokoch 1947-1960
- hustota bodov je v priemere 2,5 bodu na 1km2
- nová nivelačná technika je založená na digitálnom určovaní prevýšení z nivelačných lát s čiarkovým kódom tzv. BAROKÓD, táto nová technológia nahradila klasickú nivelačnú technológiu merania s libelovými a kompenzátorovými nivelačnými prístrojmi.
- prevýšenia medzi bodmi sú určované s presnosťou 0,0005m
- body sú určované v Amsterdamskom výškovom systéme normálnych výšok


Štátna priestorová sieť (ŠPS)
- v teréne je charakteristický ich oranžový náter, bod je stabilizovaný jednoznačnou meračskou značkou (klincová značka s dierkou- geoklinec)
- dôraz sa kladie na minimálny zákryt bodu pri meraní metódou GPS, sleduje sa tiež prístup na bod a ich bezpečnosť proti zničeniu.
- výšky bodov sú určené zo Štátnej nivelačnej siete


Štátna gravimetrická sieť (ŠGS)
1993 - 1997 zriadenie absolútnych gravimetrických bodov (10 bodov)
1995 - 1999 kontrolné a opakované meranie v sieti 1.rádu
1999 - 2006 pripájanie bodov určených v iných špecializovaných sieťach (2 rád)
2007- 2008 zameranie 1.rádu
2009 - 2010 meranie v 2. ráde

- na území SR je zameraných 13 absolútnych gravimetrických bodov  
- zameraná je tiež sieť bodov 1. rádu  tvorí ju cca. 280 bodov
- medzi bodmi sú určené hodnoty tiažového zrýchlenia


Štátna trigonometrická sieť (ŠTS)
- polohová sieť v ktorej sú určené súradnice bodov v S-JTSK
- časť bodov bola zameraná pomocou služby GNSS a tým sú pripravené do realizácie S-JTSK03

Charakteristika ŠTS:
I. rád: Priemerná dĺžka strany: 25km, počet bodov: 135
II.
rád: Priemerná dĺžka strany: 13km, počet bodov: 330
III.
rád: Priemerná dĺžka strany: 7km, počet bodov: 1192
IV.
rád: Priemerná dĺžka strany: 4km, počet bodov: 3525
V.
rád: Priemerná dĺžka strany: 2km, počet bodov: 11362

 
OBSAH CELEJ WEBSTRÁNKY JE CHRÁNENÝ AUTORSKÝM ZÁKONOM