Mapovanie

Prekladač

Polohové bodové pole

Rozdelenie:
- Základné polohové bodové pole - ZPBP
- Podrobné polohové bodové pole – PPBP

Základné polohové bodové pole – ZPBP
- body štátnej trigonometrickej siete I-V rádu v S-JTSK
- body štátnej astronomicko geodetickej siete (ŠAGS)  v systéme S-JTSK a S42/83

Podrobné polohové bodové pole – PPBP
- pevné body 1. až 5.  triedy presnosti– PBPP
- dočasne stabilizované body 2. až 5. Triedy presnosti
- súbor meračských bodov, ktorými sa dopĺňa základné polohové bodové pole pre podrobné  merania a vytyčovania

Základné polohové bodové pole:

Vývoj: Na území SR sa pre mapovanie vybudovalo niekoľko trigonometrických sietí v rôznych obdobiach.

Trigonometrické siete na území Slovenska:

Uhorsku sa začalo mapovať podľa patentu z roku 1849. V rokoch 1853 – 1854 bola v Uhorsku vybudovaná Stará trigonometrická sieť. Novú trigonometrickú sieť vybudovali v roku 1860 – 1864 Horský a Marek. Body vyšších rádov sa stabilizovali kameňom, body IV. rádu niekedy kameňmi a niekedy dreveným kolíkom. Až po roku 1890 sa začali všetky trigonometrické body stabilizovať kameňom. Využívali sa aj pri triangulácii na štátnych hraniciach ešte asi 10 rokov v novom Československom štáte (1918+10r).

 

Štátna astronomicko geodetická sieť (ŠAGS):

Začala sa budovať v roku 1931. Rozmer ŠAGS sa určil invarovým drôtom s presnosťou 1:106 (1mm na 1km). ŠAGS bola v systéme s-42/83 vyrovnaná s astronomicko-geodetickými sieťami východoeurópskych štátov. Česko-Slovenská astronomicko-geodetická sieť tvorila 227 trojuholníkov zo 144 bodov.


Podrobné polohové bodové pole:

Trieda presnosti a využitie:
1. (mxy= ±0,02m) - pre zhustenie základného polohového bodového pola

2. (mxy= ±0,04m) - pre špeciálne geodetické práce ako napr. mosty, tunely

3. (mxy= ±0,06m) - pre základné mapy veľkej mierky v mierke 1:1000, iné geodetické práce

4. (mxy= ±0,12m) - pre základné mapy veľkej mierky v mierke 1:2000, iné geodetické práce

5. (mxy= ±0,20m) - pre základné mapy veľkej mierky v mierke 1:5000, iné geodetické práce

Číslovanie:
Body podrobného poľa sa číslujú v evidenčných jednotkách.
Evidenčnou jednotkou pre číslovanie bodov 1. triedy presnosti je triangulačný list. Číslujú v rámci triangulačného listu od 0001 do 0500 súčasne s trigonometrickými bodmi.
Evidenčnou jednotkou pre číslovanie bodov 2. až 5. triedy presnosti je katastrálne územie. Číslujú od čísla 501 do 5000.

Hustota:
- intravilán – 150-300m
- extravilán – 1bod/1km2
- lesnaté územie – 2 až 3 body na križovatkách lesných ciest

Pevné body podrobného polohového poľa 1. triedy presnosti sa umiestňujú prednostne na trvalých objektoch ako trvale signalizované body, na nivelačných značkách a pod.

Pevné body podrobného polohového poľa 2. až 5. triedy presnosti sa umiestňujú prednostne na objektoch trvalého rázu - technických objektoch rohy domov a pod.

Stabilizácia:
- trvalá
- dočasná
 
Trvalá stabilizácia 1. triedy presnosti:
- kamenný hranol 16 x 16 x 75 cm s krížikom a s jednou podzemnou značkou (kamenná platňa 30 x 30 x 10 cm s krížikom
 
Trvalá stabilizácia 2. až 5. triedy presnosti:
Tieto body sa nemôžu používať ako stanoviská.
- určujú prednostne na technických objektoch (rohy budov, čapové alebo iné trvalé značky na budovách)
- na nivelačných značkách
 
Dočasná stabilizácia:
- železné rúrky s dĺžkou aspoň 50 cm, s priemerom 3 cm a hrúbkou stien 3 mm
- drevené kolíky dlhé asi 40 cm s priemerom 5 cm
 
Signalizácia:
- trvalá
- dočasná
 
Trvalá signalizácia:
- len na bodoch 1. triedy presnosti
- výnimočne 2. triedy presnosti a to s trojbokou pyramídou
 
Dočasná signalizácia:
- signalizujú len pre účely merania, napr. výtyčkou, cieľovým terčom

 
OBSAH CELEJ WEBSTRÁNKY JE CHRÁNENÝ AUTORSKÝM ZÁKONOM