Mapovanie

Prekladač

Tvary údolia

Trvalá erozívna a akumulačná činnosť vody vytvorila na povrchu zeme sieť údolí s vodnými tokmi.
 
Údolia sú:
- hlavné
- vedľajšie
 
Hlavné údolie býva svojimi rozmermi najväčšie, je najnižšie položené a má najmenší spád.
Vedľajšie údolia je to sústava údolí, ktoré ústia do hlavného údolia. Má väčší spád.
 
Údolie môže mať rôzne tvar: rovné dno, vhĺbené dno, jazykovité dno.
 
Údolie s rovným dnom je ohraničené viditeľnými úpätnicami. Vrstevnice sa na upätnici ohýbajú, lomia a na dne údolia sú rovné.
 
Údolie s vhĺbeným dnom je úžľabina. Jej dno je širšie a vhĺbené. Prechod z dna na úbočie je pozvoľný. Vrstevnice sú vhĺbené krivky.
 
Údolie s jazykovitým dnom má dno vytvorené vypuklou plochou ohraničené úpätnicami. Vrstevnice sa lomia a na dne prechádzajú ako vypuklé krivky.
 
Tvar údolia a tvar dna závisí od toho v ktorej časti vodného toku sa nachádza a od geologického podložia od spádu.
 
Vodný tok sa delí na:
- horný tok
- stredný tok
- dolný tok
 
Horný tok: má veľké výškové rozdiely – veľký spád – kinetická energia vody. Vznikajú zárezy, výmole alebo úžľabiny. Voda transportuje materiál.
 
Stredný tok: výškové rozdiely sú menšie, spád je miernejší,  množstvo vody narastá. Voda vytvára zákruty (meandre). Naplavený materiál triedi a ukladá.
 
Dolný tok: výškové rozdiely sú malé, spád je malý. Údolia sú široké s rovným alebo jazykovitým dnom. Končí vyústením do ďalšieho vodného toku, mora alebo jazera.

 
OBSAH CELEJ WEBSTRÁNKY JE CHRÁNENÝ AUTORSKÝM ZÁKONOM