Mapovanie

Prekladač

Tvary na úbočí

Sú to sklonené plochy na úbočí, ktoré tvoria veľkú časť zemského povrchu.
 
Základné terénne tvary na úbočiach

- vypuklá plocha – svahový chrbát
- vhĺbená plocha – úžľabina a rovná plocha
- rovná plocha – svah
 
Na miestach kde je podložie zložené z mäkkých hornín je priebeh na úbočí pravidelný.
Na miestach kde je podložie zložené zo striedavo mäkkých hornín je priebeh na úbočí nepravidelný a vyskytujú sa hrany.
Na miestach kde je podložie zložené z tvrdých hornín vystupuje často na povrch terénu skala.
 
Na svahových chrbátoch, na svahoch a v úžľabinách sa tvoria menšie terénne tvary:
- vypuklé – rebro, výčnelok, terasa
- vhĺbené – ryha, výmoľ, zárez, roklina, jama
 
Vypuklé tvary na úbočí

Svahový chrbát je terénny tvar vyvýšený v smere spádu a prebieha medzi dvoma vhĺbenými alebo rovnými plochami.
 
Svahový chrbát sa delí na: plytký, všeobecný a úzky.
 
Menšie vypuklé tvary na úbočí:
Rebro: Úzke svahové chrbátiky so strmými úbočiami. Dajú sa zobraziť vrstevnicami alebo šráfami.
Výčnelok: Podobá sa na odpočinok. Je mierne sklonený, v smere spádu vytvára vypuklú plochu. Pozvoľne prechádza do okolitého terénu.
Terasa: Podobá sa na výčnelok. Má predĺžený tvar v smere vrstevníc. Môže sa spresniť tvarovou čiarou alebo doplnkovou vrstevnicou a kótou.

Vhĺbené tvary na úbočí:

Ryha: Malý zárez na začiatku vhĺbených terénnych tvarov.
Výmoľ: Je to ostro ohraničený tvar so sklonenými plochami.
Zárez: Je to tvar údolia, kde sa stýka úbočie na údolnici. Dno býva úzke.
Roklina: Sú to hlboké tvary s úzkym dnom so stálou alebo prívalovou vodou.
Jama: Uzavretý vhĺbený tvar, ktorý môže mať rôznu veľkosť a tvar. Často vznikajú ľudskou činnosťou. Horná a úpätná hrana jamy je tvarovou čiarou.

 
OBSAH CELEJ WEBSTRÁNKY JE CHRÁNENÝ AUTORSKÝM ZÁKONOM