Mapovanie

Prekladač

Odpady

Odpady a ich rozdelenie

Odpad môžeme deliť podľa viacerých kategórií:


Podľa miesta vzniku:

Komunálny odpad (t.j. odpady obyvateľstva)

Súčasťou je veľké množstvo najrozličnejších nebezpečných látok, ako sú chemické riedidlá, batérie, lieky, žiarivky a iné. Do tejto skupiny patria aj odpady z niektorých podnikov, obchodov, smeti z ulíc a odpad mestskej zelene, pretože majú podobné zloženie ako odpad z domácností.

 

Priemyselný

Veľmi pestrá zmes najrôznejších látok, od neškodných (napr. železný odpad, sadrovcové kaly), až po veľmi toxické (napr. kyanidové odpady, odpady z výroby pesticídov). Podstatný podiel produkcie tuhých priemyselných odpadov pochádza z ťažkého, chemického a spotrebného priemyslu.

 

Energetický

Vojenský, komerčný, zdravotnícky, priemyselný rádioaktívny odpad. Tieto odpady vznikajú pri regenerácii vyhoreného paliva, pri výrobe plutónia pre jadrové zbrane a pri výrobe oxidového paliva a všetkých prácach s rádioaktívnym i materiálmi Hlušina z uránových baní a úpravní obsahuje v nízkej koncentrácii prírodné rádioaktívne nuklidy.

 

 

Podľa skupenstva:

Pevný

je produkovaný priemyslom, poľnohospodárstvom, ale i domácnosťami. Pri ťažbe a spracovaní nerastných surovín, pri budovaní sídiel a dopravných spojení či pri zhromažďovaní odpadov z domácností a sídiel vznikajú objemom veľké množstvá pevných odpadov.  Najproblematickejšie sú odpady z priemyselných podnikov a odpady z domácností, pretože majú veľmi rôznorodé zloženie a obsahujú i významné podiely nebezpečných látok poškodzujúcich životné prostredie. 

 

Kvapalný

Vytvára sa pri priemyselnej i poľnohospodárskej výrobe. Vysoký podiel medzi kvapalnými odpadmi predstavujú aj splaškové vody z kanalizácii. Kvapalný odpad je problematický svojim objemom. V menej vyspelých, ale aj vo vyspelých krajinách sa dostávajú do riek a potokov, prípadne i do podzemných vôd rôzne druhy tekutých odpadov. Takto znečistené povrchové i podpovrchové vody spôsobujú poškodenie ekosystémov, negatívne vplývajú na životné prostredie a môžu svojim zložením nepriaznivo ovplyvňovať zdravie človeka. 

 

Plynný

Vzniká väčšinou pri spaľovaní fosílnych palív, spaľovaní odpadov a pri rôznych výrobných postupoch v priemysle, doprave a poľnohospodárstve. Tisíce ton plynných odpadov sa ročne uvoľňuje do atmosféry, kde spôsobujú jej výrazné znečistenie. Neustálym znečisťovaním atmosféry sa vytvárajú podmienky pre vznik kyslých dažďov, procesy vzniku skleníkového efektu a rozpadu ozónovej vrstvy. 

 

 

Odstránenie odpadu

Pevný odpad - sa odstraňuje 4 spôsobmi:

1. Riadené skládkovanie: hoci ide o najmenej vhodný spôsob likvidácie odpadu, likviduje sa ním asi 70-90% svetového odpadu.

2. Spaľovanie: je najmodernejší spôsob likvidácie.

3. Kompostovanie: môže nahradiť priemyselné hnojivá.

4. Spracovanie odpadov: umožňuje využiť odpad ako druhotnú surovinu (recyklácia). Podmienkou znovuvyužitia odpadu je triedenie.


Kvapalný odpad - Odpadové vody delíme na splaškové a priemyselné vody:

1. Splaškové vody: čistia sa v čističkách odpadových vôd, kde ústia kanalizačné siete. Splaškové vody predstavujú veľké množstvo organických zvyškov z domácností.

2. Priemyselné vody: tie sa čistia podľa toho, v akom priemysle vznikajú. Najťažšie sa čistí voda z chemického priemyslu.

Voda má aj samočistiacu schopnosť.


Plynný- Zníženie zamorenia ovzdušia zdraviu škodlivými plynnými látkami sa dosahuje rozličnými filtračnými zariadeniami, napr. na výfuky áut sa montujú zariadenia - katalyzátory. V katalyzátore je mnoho kanálikov, ktoré sú pokryté slabou vrstvou drahých kovov. Pri styku výfukových plynov s drahými kovmi dochádza k dodatočným reakciám. Pritom sa v katalyzátore menia tri hlavné škodlivé zložky výfukových plynov:

1. oxid uhoľnatý na oxid uhličitý,

2. uhľovodíky na vodu,

3. oxidy dusíka na dusík a kyslík

 
OBSAH CELEJ WEBSTRÁNKY JE CHRÁNENÝ AUTORSKÝM ZÁKONOM