Mapovanie

Prekladač

Výškopisný obsah mapy

Znázorňuje vzájomný vzťah objektov zobrazených v mape vo zvislom smere.
Vo výškopise sú výškové pomery terénu zeme, to je výškové rozčlenenie krajiny.
Môže sa znázorniť vrstevnicami, šrafami, kótami, tieňovaním, farebným odstupňovaním výšok.
 
Terén nevieme so všetkými náležitosťami, preto sa musí obsah zgeneralizovať, nahradiť ho topografickou plochou.

Vrstevnice

Metódy vyhotovenia:
- vrstevnice
- kóty
- šrafy
- tieňovanie
- farebné odstupňovanie výšok
- kombinované
 
Vrstevnice:
- základné- 0,13mm - doplnkové - 1m - 0,5m; 0,25m
- zosilnené- 0,35mm - pomocné
 
Vrstevnica je čiara ktorá spája body, miesta s rovnakou nadmorskou výškou.
Interval vrstevníc: interval je pre mapové diela určený základným intervalom (1, 2, 3, 4, 5, 10,metrov).
Rozostup vrstevníc: vodorovná dĺžka medzi vrstevnicami, ktorá je meraná na spádnici.
 
Základné vrstevnice:
Sú dané pre daný typ mapového diela, voľba intervalu vrstevníc závisí od členitosti terénu, mierky a účelu.
Zobrazenie základnej vrstevnice:
- tenká hnedá čiara 0,13 mm- vo viac farebných mapách, čierna v jednofarebnej mape
 
Zosilnené vrstevnice:
- zlepšujú čitateľnosť v mapách
- zvyčajne doplnené kótou po10, 20, 50 metrov
Zobrazenie zosilnenej vrstevnice:
- čiara 0,35 mm
 
Doplnkové vrstevnice:
Dopĺňajú základné vrstevnice tam kde nestačia a dostatočne nevystihujú členitosť terénu.
 
Pomocné vrstevnice:
Používajú sa na miestach kde nie je ustálený terén ako napríklad na miestach stavby, ťažby, v kameňolomoch, v pieskovniach a tam kde sú terénne úpravy.
 
Kóty

Je to číselný údaj, ktorý vyjadruje výšku bodu/miesta.
- absolútna kóta
- relatívna kóta
 
Absolútna kóta:
Vyjadruje nadmorskú výšku.
 
Relatívna kóta:
Vyjadruje relatívnu výšku, ktorá vyjadruje výšku od ľubovoľnej zvolenej hladiny. Využíva sa v prípade že je v malom úseku veľa výškových kót.
 
V zastavaných oblastiach je kótovanie jediným spôsobom vyjadrenia výškopisu.
 
V zastavaných oblastiach kde nie je spevnená pôda (parky, záhrady, ihriská, ...) môžeme zobraziť výškopis vrstevnicami.
 
Relatívna kóta technickej srafy:
 

Šrafy
Rozdelenie:
- kartografické
- sklonové
- klinové
- technické
 
Kartografické a sklonové šrafy:
Používali sa v starších mapách. Sú to krátke čiarky kreslené v smere spádu, ktoré svojou hrúbkou alebo hustotou čiar naznačovali sklon terénu.
 
Klinové šrafy:
 
Technické šrafy:
 
 
Tieňovanie

Dáva plastický dojem z terénu preto je výhodný pre zobrazenie členitého terénu napríklad pre turistické a zemepisné mapy.
 
- plošné tónovanie sklonených plôch
- osvetlenie 45stupňov od severozápadu
 
 
Farebné odstupňovanie výšok

Používa sa v mapách malých mierok na vyjadrenie reliéfu alebo veľkých územných celkov: kontinentov.
 
Odtiene:
modrá - moria, oceány
zelená - nížiny
žltá, hnedá -vyvýšeniny, pohoria

 
OBSAH CELEJ WEBSTRÁNKY JE CHRÁNENÝ AUTORSKÝM ZÁKONOM