Mapovanie

Prekladač

Polohopisný obsah mapy

Polohopis je základným prvkom mapy. Znázorňuje predmety vo vodorovnej polohe(pôdorys), ktoré sú vyhotovené v určitej mierke.
Popis dopĺňa obsah mapy o ďalšie údaje.
 
Na polohopis nadväzuje výškopis, ktorý dodáva mape plastický dojem. Výškopis sa najmä využíva v topografických a účelových mapách.
 
Polohopisná kresba zachytáva v mapách objekty vo vodorovnej polohe. V určitej mierke sa zachováva geometrická podobnosť a tvar. Väčšie objekty sa v mapách vyjadrujú presným pôdorysom so všetkými detailmi.
 
Domy, vozovky, cesty, vodné toky sa vyznačujú vo väčšej mierke ako pri pôdoryse.
 
Značky, symboly slúžia na grafické vyjadrenie prvkov, objektov, javov v mape. Značka nemusí mať taký istý tvar ako má daný objekt alebo jav v skutočnosti.
 
K polohopisnom obsahu mapy patria body bodových polí, hranice, druhy pozemkov, druhy porastov, stavebné objekty a budovy, vodstvo, dopravné zariadenia, vodohospodárske stavby a zariadenia, potrubné a elektrické vedenia,...

 
OBSAH CELEJ WEBSTRÁNKY JE CHRÁNENÝ AUTORSKÝM ZÁKONOM