Mapovanie

Prekladač

Náuka o teréne

Geomorfológia:
Vedný odbor ktorý sa zaoberá terénnym reliéfom z rôznych hľadísk. Dáva podklady na ochranu životného prostredia, využíva poznatky z astronómie, ...
 
Terén:
Je to časť zemského povrchu, ktorý vznikol prírodnými silami alebo umelo so všetkými objektmi (stavebné objekty, komunikácie, vodstvo, porasty).
 
Terénny reliéf:
Je to časť zemského povrchu vytvorený prírodnými silami alebo umelo bez objektov a javov.
 
Na tvorbe terénneho reliéfu sa podieľajú:
- vnútorné sily (endogénne)- gravitácia, sopečná činnosť, zemetrasenia
- vonkajšie sily (exogénne)- človek, živé organizmy, vietor, voda, slnko, mráz, gravitácia
 
Vnútorné sily (endogénne):
Vplyvom vnútorných síl sa formujú dna oceánov. Ťažké hmoty klesajú a ľahšie stúpajú. Sú to veľmi pomalé pohyby zemskej kôry vo zvislom smere.
 
Vonkajšie sily (exogénne):
Prejavujú sa rozrušovaním, zvetrávaním, odnášaním, usadzovaním, obrusovaním. Najvýznamnejšie vonkajšie činitele sú voda, tepelné zmeny a organizmy.
 
Činnosť človeka:
Vplyv človeka na zmenu terénneho reliéfu stále narastá. Prejavuje sa vytváraním umelých terénnych tvarov( hrádze, terasy, výkopy, ...) v poľnohospodárskych a priemyselných oblastiach.
Poľnohospodárstvo: obrábanie pôdy, vodné nádrže
Priemysel: hlbinné bane, povrchové lomy
 
Činnosť vetra:
Činnosť vetra je tvorivá a rušivá. Vietor odnáša uvoľnené čiastočky hornín, ktoré narážajú na povrch skál a to ich obrusuje a vyhladzuje. Miesta s nedostatkom zrážok vznikajú duny, ktoré vietor posúva v smere vetra.
 
Činnosť vody:
- plynné, pevné aj tekuté skupenstvo
- obsahuje množstvo solí, ktoré pôsobia na rozpad hornín
- vniká do puklín skál a pri mraze zväčšuje svoj objem čím sa tvoria v skalách väčšie pukliny
- v puklinách sa usádzajú semená rastlín
 
Tečúca voda vymieľa po dažďoch zvetrané horniny, vymýva podložie a narušuje horniny.
 
Stekajúca voda splavuje materiál, ktorý sa ukladá v údoliach a tak vytvára prekážky v odtokovej dráhe.
 
Presakujúca voda vytvára podzemné krasové útvary ako napríklad vápenec a kamenná soľ.
 
Činnosť slnka:
Slnkom sa horniny otepľujú, nerovnomerne sa rozpadávajú a vznikajú tak trhliny, pukliny a ryhy do ktorých napadá dážď.
 
Činnosť gravitácie:
Zapríčiňuje postupné znižovanie vyvýšených tvarov. Na strmých úbočiach sa uskutočňuje gravitačný posun hornín.

 
OBSAH CELEJ WEBSTRÁNKY JE CHRÁNENÝ AUTORSKÝM ZÁKONOM