Mapovanie

Prekladač

Náhradné plochy zeme

Pre potreby geodézie a kartografie je potrebné poznať tvar a rozmery zeme. Pri formovaní povrchu zeme pôsobí odstredivá a dostredivá sila - ich výslednicou je gravitačná sila.

Náhradné telesá zeme:
1. Geoid
2. Rotačný elipsoid
3. Referenčná guľa (r=6378km)
4. rovina (700km2 - štvorec 27km x 27km, kružnica r=15,5km)

1. Geoid
Zvlnená hladinová plocha predĺžená popod kontinenty v každom svojom bode je kolmá na smer zemskej tiaže. jej zvlnenie je ±50m. Prechádza nulovým výškovým bodom. Na určenie tvaru geoidu sa vykonávajú geodetické, astronomické, a gravimetrické merania a dnes aj prostredníctvom družíc. Nedá sa matematicky definovať.

2. Rotačný elipsoid

Vzniká rotáciou elipsy okolo krátkej poloosi. Na výpočty sa používajú Besselov a Krasovského elipsoid. Pre geodetické práce malého rozsahu sa aproximuje zemský povrch guľou. Polomer zeme je R=6378 km.

3. Referenčná guľa
Je jednoduchšie teleso ako elipsoid, pre výpočet má rovnaké zakrivenie v každom bode R=6378.

4. Rovina
Územie do 700km2- štvorec 27km x 27km, kruh r=15,5km

 
OBSAH CELEJ WEBSTRÁNKY JE CHRÁNENÝ AUTORSKÝM ZÁKONOM