Mapovanie

Prekladač

História kat. mapovania

Do roku 1918 sa formoval na našom území kataster a katastrálne mapovanie. Kataster slúži na výber daní a poplatkov z nehnuteľností (pozemky, stavby). V roku 1647 sa na Slovensku vykonal prvý úradný súpis pôdy pre daňové účely. V roku 1654 sa vykonal súpis rustikálnej pôdy (poddanskej), ktorý dostal názov Prvá berná (daňová) rula.  V roku 1680 bol podnet na prešetrenie držby rustikálnej pôdy a vznikol nový opravený kataster s názvom Druhá berná (daňová) rula. Tento kataster platil až do roku 1748. V roku 1744 sa panovníčka Mária Terézia dala vykonať obdobný súpis pôdy v celej Rakúsko-Uhorskej monarchii a po ukončení súpisu v roku 1748 dostal názov Tretia berná (daňová) rula – Tereziánsky kataster.  Po roku 1748 sa založil dominikálny kataster, ktorý sa skompletnil v roku 1756 a nazval sa Štvrtá berná (daňová) rula.
 
Jozefínsky kataster
Jozef II nariadil vymeriavanie úrodných pozemkov v roku 1785. Cieľom bolo aby v celej monarchii jednotný daňový systém. Územná jednotka bola katastrálna obec. Na základe týchto meraní sa vyhotovili polohopisné náčrty. Nemeralo sa z jedného základu (trigonometrickej siete) ale meralo sa z malého do veľkého, tým boli veľké nepresnosti a náčrty sa nedali spojiť do jedného celku.
 
Stabilný kataster
Cisár František I. nariadil vypracovať systém na úpravu pozemkovej dane, ktorý sa mal opierať o vedecké základy. Uhorská šľachta mala k stabilnému katastru odpor a tak sa zaviedol do používania až  po roku 1849.
 
Milánsky kataster
Budoval sa od roku 1720 až do roku 1723 zahŕňal územie 19220km2 a zmapovalo sa 2387 obcí. Bola použitá metrická miera. Územie bolo zobrazovane v celku na mapových listoch v mierke 1:2000 alebo 1:8000.  
 
 

 
OBSAH CELEJ WEBSTRÁNKY JE CHRÁNENÝ AUTORSKÝM ZÁKONOM