Mapovanie

Prekladač

Dĺžkové a uhlové miery

Úvod
K určeniu vzájomnej polohy jednotlivých bodov zemského povrchu je potrebné merať rôzne
fyzikálne veličiny. Najčastejšie sú to dĺžky, uhly, čas, teplota, tlak a pod. Tieto veličiny sa vyjadrujú
v merných jednotkách (dĺžkových, uhlových, plošných, fyzikálnych).Dĺžkové miery
Odvodené jednotky sa tvoria podľa STN 01 1300 predponami k názvu meter a to: “kilo”
(103m), “mili” (10-3m), “mikro” (10-6), “nano” (10-9m)

Od roku 1982 dĺžkový rozmer 1 m určuje rovnica: 1m=c/299 792 458*s

kde c je rýchlosť svetla vo vákuu, c = (299 792 458 ±1,2) ms-1. Meter je dĺžka dráhy, ktorú
prekoná svetlo vo vákuu počas 1/299 792 458 sekundy.

- používa sa na celom svete
- základná jednotka je meter
- na základe desatinného delenia dostala názov metrická sústava
- Plošné a objemové miery metrickej sústavy majú rovnaký názvoslovný základ ako miery dĺžkové,
len sa dopĺňajú označením “štvorcový” alebo “kubický”Uhlové miery
- veľkosť uhlov sa udáva v oblúkovej alebo v uhlovej miere
- hlavnou jednotkou oblúkovej miery je radián
- vedľajšou jednotkou 1 stupeň (1°) = 60 minút (60´) = 3 600 sekúnd ( 3600´´)
- stupňové delenie – šesťdesatinné sa dnes nahradzuje stotinným delením grádovým (plný kruh sa rozdeľuje na 400 grádov)
- 1 grád = 100 minút (100c) a 1 minúta = 100 sekúnd (100cc)

 
OBSAH CELEJ WEBSTRÁNKY JE CHRÁNENÝ AUTORSKÝM ZÁKONOM